• /
De gerechtelike procedure
Gerechtelijke procedure

Procederen met het NHIK

De gerechtelijke incasso procedure volgt indien de schuldenaar weigerachtig blijft de vordering in de buitengerechtelijke incasso procedure te voldoen en u opdracht geeft vonnis te halen. Het NHIK voert ook deze procedure op de no cure no pay werkwijze uit. Slechts de kosten die bijvoorbeeld de staat in rekening worden direct doorbelast. Deze kosten zijn volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na en soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.


De gerechtelijke procedure sector kanton; 

De kantonrechter behandelt huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en geldvorderingen tot en met € 25.000,00.

Ten behoeve van de gerechtelijke procedure, sector kanton, zal de staat de volgende kosten in rekening brengen:

  • De kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding door onze gerechtsdeurwaarder ad € 77,52 exclusief btw.
  • Informatiekosten GBA of KVK ad € 17,50 exclusief btw.
  • Griffiegeld sector kanton:

Vordering

Rechtspersoon

Natuurlijk persoon

Tot € 500,00

€ 121,00

€ 81,00

Tot € 12.500,00

€ 486,00

€ 231,00

Vanaf € 12.500,00

€ 972,00

€ 486,00


Nadat deze proceskosten zijn ontvangen zal de exploot van dagvaarding worden betekend. Na het verkregen vonnis zal deze ten uitvoer worden gelegd. De tenuitvoerlegging van een vonnis dient altijd vooraf gegaan te worden door een exploot van betekening en bevel van dit vonnis. Hierin wordt de betrokkene gesommeerd om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen.

Het volgende tarief salaris gemachtigde is na vonnis verschuldigd voor elke verrichtte proceshandeling en met uitzondering van de btw geheel of gedeeltelijk verhaalbaar op de schuldenaar:

Vordering vanaf

Tot en met

Tarief

€ 0,00

€ 250,00

€ 36,00

€ 250,01

€ 500,00

€ 72,00

€ 500,01

€ 1.250,00

€ 120,00

€ 1.250,01

€ 2.500,00

€ 180,00

€ 2.500,01

€ 3.750,00

€ 210,00

€ 3.750,01

€ 5.000,00

€ 240,00


De schuldenaar wordt na vonnis op de hoogte gebracht door de rechtbank van de uitspraak. Indien er niet vrijwillig voldaan wordt aan de uitspraak kunnen er executiemaatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld beslag op inkomen/uitkering, derdenbeslag onder de bank of beslag op roerende en onroerende zaken. Hiervoor dient het vonnis eerst betekend te worden door onze gerechtsdeurwaarder. De kosten van dit exploot van betekening en bevel (vonnis) bedragen € 74,61 exclusief btw en wordt na uw opdracht uitgevoerd.

Indien de veroordeelde niet overgaat tot voldoening conform vonnis kunnen er in uw opdracht executiemaatregelen getroffen worden. De meest voorkomende executiehandelingen zijn:

beslag roerende zaken

€ 101,97

verkoop beslag roerende zaken

€ 268,44

beslag op loon en uitkering

€ 115,65

beslag niet-periodieke betalingen

€ 162,49

beslag onroerende zaken

€ 138,63

betekening van een beslag aan de schuldenaar

€  65,64

opheffing beslag onroerende zaken

€  49,99


Voor een volledig overzicht van het BTAG kunt u op deze link klikken. Al deze tarieven zullen eventueel worden verhoogd met verschuldigde leges voor het inwinnen van noodzakelijke informatie uit bijvoorbeeld het bevolkings- of handelsregister en met BTW indien u als schuldeiser de BTW niet kan verrekenen.

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

 

De gerechtelijke procedure civiel;

Voor vorderingen vanaf € 25.000,00, waarmee die boven de competentiegrens liggen van de kantonrechter, en geen huur- of arbeidszaak is, schakelen wij na uw opdracht onze advocaat-procureur in.

Ten behoeve van de gerechtelijke procedure civiel, zal het volgende in rekening worden gebracht:

  • De kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding door onze gerechtsdeurwaarder ad € 77,52 exclusief btw
  • Informatiekosten GBA of KvK ad € 17,50 exclusief btw
  • Handlingskosten ambtelijke werkzaamheden ad € 150,00 exclusief btw
  • Griffiegeld civiele procedure ad:
Vordering Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen
Tot € 100.000,00 € 1.992,00 € 914,00
Vanaf € 100.000,00 € 4.030,00 € 1.599,00


De tarieven voor de werkzaamheden van de advocaat-procureur zijn gebaseerd op het liquidatietarief puntensysteem en als volgt: 

Het bedrag van der te liquideren kosten is enerzijds afhankelijk van der verrichte werkzaamheden (A) en anderzijds van het belang van de zaak (B). Boven en behalve de volgens ieder tarief aan salaris te liquideren bedragen worden de werkelijke verschotten van de procedure geliquideerd.

A. Waardering van de verrichtte werkzaamheden in punten:

Iedere conclusie vóór het interlocutoir tot een maximum van twee

1

Pleidooi

2

Pleidooi in incident

1

Schriftelijk pleidooi

1

Enquête aan eigen zijde

1

Voortzetting enquête aan eigen zijde

0,5

Bijwoning enquête aan de zijde van de wederpartij

0,5

Voortzetting daarvan

0,5

Comparitie, anders dan tegelijk met enquête

1

Conclusie na comparitie of na enquête tot een maximum van één

0,5

Akten ter rolle zonder bijzondere inhoud

0

Akten ter rolle met bijzonder inhoud

0,5

Conclusie in een incident, ongeacht het aantal

1

Incident verhoor op vraagpunten, incl. bijwoning van het verhoor, voor iedere partij

1

Bevolen gerechtelijke plaatsopneming

1

Conervatoir beslag met request(2)

1

Idem zonder request

0,5

Bijwoning eedsaflegging

0

Rekest, verweerschrift in requestprocedures

1

Mondelinge behandeling in requestprocedures

1

Werkzaamheden van de geïntimeerde ingeval de appellant niet van grieven dient

0,5

 

(2) De term `beslag´ slaat op de beslaglegging in zijn geheel en niet op ieder afzonderlijk beslagexploit. Alleen wanneer voor een beslag een nieuw request noodzakelijk is (bijv. in een ander arrondissement of door het verstrijken van een tijdsperiode) mag opnieuw 1 punt in rekening gebracht worden.

Contra-enquête in conventie tegelijk enquête in reconventie wordt slechts éénmaal berekend, naar keuze in conventie of in reconventie. Reconventie als zelfstandige vordering wordt op punten gewaardeerd op gelijke voet als de conventie. Reconventie voortvloeiende uit het verweer wordt op de helft van de punten gewaardeerd op gelijke voet als de conventie. Het maximale aantal punten in reconventie wordt niet gehalveerd.

B. Het belang van de zaak

1. Eerste aanleg

Tarief I
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde beneden € 10.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 499,00 met een maximum van 5 punten.

Tarief II
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 10.000 tot € 20.000, echtscheidingsprocedures, procedures tot scheiding van tafel en bed, zaken van onbepaalde waarde, tenzij duidelijke aanwijzingen bestaan, dat deze zaken onder een ander tarief vallen, en verklaringsprocedures, tenzij het volgens eisers door de derde gearresteerde af te dragen bedrag meer dan € 20.000 bedraagt en hierover na het afleggen der verklaring geschil ontstaat of andere verwikkelingen rijzen.
In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 587,00 met een maximum van 6 punten.

Tarief III
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 20.000 tot € 40.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 752,00 met een maximum van 7 punten.

Tarief IV
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 40.000 tot € 98.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 1162,00 met een maximum van 10 punten.

Tarief V
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 98.000 tot € 195.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 1847,00 zonder maximum puntental.

Tarief VI
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 195.000 tot € 390.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 2600,00 zonder maximum puntental.

Tarief VII
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 390.000 tot € 1.000.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 3354,00 zonder maximum puntental.

Tarief VIII
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde boven € 1.000.000. In dit tarief wordt ieder punt gewaardeerd op € 4174,00 zonder maximum puntental.

2. Kort geding

De president liquideert aan salaris in zaken zonder ingewikkelde feitelijke of juridische aspecten, zoals kleine huur- of woonruimtegeschillen, het minimale salaris van € 685,00. Naar het belang en de aard van de zaak wordt in andere gevallen aan salaris een bedrag vanaf € 1060,00 geliquideerd met een maximum van € 12317,00.

3. Principaal appèl van sector kanton op hof

Hier gelden de bestaande liquidatietarieven als bij principaal appèl van rechtbank op hof. Zie punt 5.

4. Incidenteel appèl van sector kanton op hof

Hier gelden de bestaande liquidatietarieven als bij incidenteel appèl van rechtbank op hof. Zie punt 6.

5. Principaal appèl van rechtbank op hof

In appèl worden tariefgroepen met overeenkomstige nummering als in eerste aanleg gevolgd, met dien verstande, dat in tarief I ieder punt wordt gewaardeerd op € 821,00 met een maximum van 3 punten, in tarief II ieder punt wordt gewaardeerd op € 1162,00 met een maximum van 3 punten, in tarief III ieder punt wordt gewaardeerd op € 1505,00 met een maximum van 4 punten, in tarief IV ieder punt wordt gewaardeerd op € 2120,30 met een maximum van 6 punten en in tarief V tot en met VIII ieder punt wordt gewaardeerd op respectievelijk € 3421,00, € 4241,00 , € 5063,00 en € 5954,00 zonder maximum.

6. Incidenteel appèl van rechtbank op hof

Berekend wordt de helft van het tarief van het principaal appèl, mits de appèlrechter het incidenteel appèl noodzakelijk heeft geoordeeld.

7. Tarief bij afdoening buiten liquidatie

a. De gedaagde die afdoet vóór de dienende dag, betaalt de eiser een salaris voor de advocaat van 1 punt. Daarnaast een salaris voor eventueel gelegd beslag van 0,5 punt of 1 punt, volgens hoofdstuk A van het hiervoor vermelde liquidatietarief.

b. De gedaagde die op of na de dienende dag afdoet, betaalt de eiser een salaris berekend volgens het liquidatietarief, met een minimum van 1 punt, en verhoogd met een bedrag van € 210,00.
c. De eiser of appellant die een aanhangige zaak afdoet, betaalt de gedaagde of geïntimeerde die zich heeft gesteld, een salaris volgens het liquidatietarief, met een minimum van 0,5 punt.
d. De geïntimeerde, die een aanhangig appèl afdoet, voordat van grieven is gediend, is aan de appellant een salaris voor de advocaat van € 170,00 verschuldigd.
e. Bij faillissementsaanvragen is de gerequestreerde, op wiens verzoek de aanvraag eenmaal of meerdere malen is aangehouden, aan de requestrant een salaris voor de advocaat van € 335,00 verschuldigd.
f. Bij executoriaal beslag zonder verdere gerechtelijke maatregelen mag de beslaglegger een salaris voor de advocaat van € 335,00 in rekening brengen. Bij verdere gerechtelijke maatregelen worden deze berekend volgens het liquidatietarief.
g. Naast de in dit hoofdstuk genoemde bedragen aan salaris voor de advocaat dienen ook de werkelijke verschotten te worden voldaan.

8. Nasalaris

De na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten) worden voor wat betreft het salaris voor de advocaat (het nasalaris) forfaitair berekend op € 170,00 zonder betekening in conventie of reconventie, € 266,00 zonder betekening in conventie en reconventie tezamen, en verhoogd met € 88,00 in geval van betekening.

Slechts de procespartij die een volledige veroordeling van zijn wederpartij in de proceskosten verkreeg heeft recht op nakosten, dus niet in het geval van gehele of gedeeltelijke compensatie van kosten.
Het nasalaris beloopt nooit meer dan de helft van het geliquideerde salaris.
Kosten van betekening zijn - bijzondere omstandigheden uitgezonderd - slechts verschuldigd nadat de veroordeelde partij 14 dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om alsnog in der minne aan het gewezen vonnis te voldoen.

9. BTW

Het gaat in dit tarief niet om een dienst met BTW belast, maar om een bijdrage van de ene partij in de kosten van de andere. Daarom dient aan het salarisbestanddeel in deze bedragen géén BTW te worden toegevoegd. Evenmin bevatten deze salarisbedragen een BTW-bestanddeel.

NB
De ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders zijn met ingang van 1 januari 1991 onderworpen aan het hoge BTW-tarief. Dit tarief is momenteel 21%. Het ministerie van Justitie heeft zich over het BTW-tarief met een circulaire d.d. 14 januari 1991 gewend tot de president van de Hoge Raad, de presidenten van de gerechtshoven en rechtbanken en de kantonrechters. Daarin staat onder meer het volgende: `Aangenomen moet worden dat (in) civiele procedures, de in verband met de kostenveroordeling door de eisende partij te vermelden deurwaarderskosten, vervolgens in veel gevallen met het geldende BTW-percentage zullen worden verhoogd. Indien de eisende partij die de deurwaarderskosten heeft gemaakt, echter ondernemer is en vooraftrek van BTW heeft, kan deze de aan de deurwaarder betaalde BTW als vermogensschade in mindering brengen op de door hem verschuldigde omzetbelasting. Er is in dat geval dus geen reden de tegenpartij daarmee te belasten.

Alle incassokosten trachten wij te verhalen op uw debiteur. Incassokosten die verhaald zijn kunnen in rekening gebracht worden bij onze opdrachtgever. Indien een opdracht om voor opdrachtgever moverende redenen wordt ingetrokken, brengen wij, naast de verschotten, de incassoprovisie over het te vorderen bedrag in rekening, conform de sommatie aan de debiteur.

Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte opdracht in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren zoals advocaten en deurwaarders. Opdrachtnemer is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

Indien de rechter uw vordering slechts ten dele toewijst, dan wel indien in het kader van de gerechtelijke procedure alsnog een regeling wordt getroffen dient u er helaas rekening mee te houden dat u slechts een gedeelte van de gevorderde buitengerechtelijke kosten vergoed krijgt. Indien u volledig in het gelijk wordt gesteld dan kan de rechter een proceskostenverdeling ten laste van uw wederpartij uitspreken.

Blijf lezen
Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie